MARIA TERESA PRESTIGIACOMO – MANIFESTO MAGMATISMO PITTORI